Visie ontwikkelen op Nul op de Meter

Bij renoveren naar Nul op de Meter is het belangrijk goed stil te staan bij de doelen die je als corporatie wilt bereiken met de renovatie en waarom je dat precies wilt. Daarom is het handig om de visie, de missie en de strategie goed te bepalen. We gaan kort in op de visie van een corporatie op de organisatie of specifiek op een wijk en de missie die hiermee samenhangt. Vervolgens gaan we in op welke strategie je kiest om je visie uiting te geven en je missie te laten slagen.

Visie, missie & strategie

Stel dat de visie van een corporatie bijvoorbeeld is: het verduurzamen van het woningbezit. Om dit te bereiken in een bepaalde wijk, kiest de corporatie ervoor om alle woningen vocht- en tochtvrij te maken. Dit is de missie. We gaan er even vanuit dat dit een probleem is dat speelt in deze denkbeeldige wijk. De manier om dat te bereiken – de strategie – is de woningen renoveren naar Nul op de Meter. Dit maakt Nul op de Meter, dus het middel om iets anders te bereiken.

Wat wil je voor de bewoners?

Het is belangrijk om scherp te hebben wat het doel is voor een bepaalde wijk en wat je als corporatie wilt bereiken voor de bewoners. Deze doelen kunnen misschien (deels) al duidelijk zijn binnen de corporatie, maar kunnen ook voortkomen uit een eerste wijkverkenning of -onderzoek (zie De wijk in kaart). Een aantal voorbeelden van doelen:

  • De sociale cohesie in een wijk verbeteren.
  • Woningen aardbevingsbestendig maken.
  • Een betere nachtrust voor mijn bewoners realiseren.
  • Betaalbaar en comfortabel wonen mogelijk maken.
  • Geen tocht en vocht meer voor de bewoners.

De hele organisatie betrekken

Renoveren naar Nul op de Meter raakt de hele organisatie. Alle disciplines hangen met elkaar samen en het project wordt alleen succesvol als je deze integraal meeneemt. Zorg er daarom voor dat verschillende mensen binnen de hiërarchie van de organisatie betrokken zijn bij de ontwikkeling van de visie, missie en strategie. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn van de gekozen route en de bijbehorende argumenten. Het definiëren van de doelen kan niet alleen bepaald worden door de communicatie- of bewonersparticipatieafdeling binnen een corporatie, het komt voort uit een route die wordt ingezet door de hele organisatie.

‘Zorg voor interne draagkracht. Zonder verbinding intern kun je geen verbinding met de bewoners maken.’

Externe partijen betrekken

Is de bouwer bekend? Betrek deze dan bij het ontwikkelen van de strategie. Hoe meer kennis de bouwer heeft van de wijk en haar bewoners, hoe beter deze in staat is het product en de werkwijze af te stemmen op de behoefte. Lees hierover meer in Bouwer en/of product selecteren.

Naast de bouwer zijn er uiteraard veel meer partijen waarmee samengewerkt kan worden. Denk aan: huidige bewoners, toekomstige bewoners, woningeigenaren, bewonersvertegenwoordiging, gemeente(lijke afdelingen), netbeheerder, energieleveranciers, opbouwwerk, jongerenwerk, zorgverleners, etc. Wanneer je in een vroeg stadium met elkaar gezamenlijk een visie ontwikkelt op de wijk, kun je met een integrale bril kijken naar de opgaven die er liggen. En zo kunnen dus ook wellicht verantwoordelijkheden en kosten gedeeld worden! Naast de visie en missie van de corporatie kunnen aanvullende doelstellingen geformuleerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De leefkwaliteit van de buitenruimte verbeteren.
  • Het Nul op de Meter product verbeteren.
  • De kabels en leidingen in de grond vernieuwen.
  • Participatie van bewoners vergroten.

Een ingrijpende renovatie is voor veel partijen een uitgelezen kans om in contact te komen met bewoners om doelstellingen te bereiken. Zorg er dus voor dat je deze kans met elkaar pakt!

Passende strategie

De strategie die je kiest, om Nul op de Meter renovaties te realiseren moet passen binnen de huidige structuur en werkwijze van de (project)organisatie. Is jouw organisatie bijvoorbeeld top-down gericht? Is er weinig structureel overleg met bewoners? Dan is het wellicht lastig een intensief traject aan te gaan met bewoners, omdat de organisatie in zo’n geheel nog niet gewend is aan omgaan met wensen, ideeën en invloed van bewoners. Kies een strategie die past bij de manier waarop bewonerscontact georganiseerd is en intern en extern samengewerkt wordt.Dat wil niet zeggen dat je niet moet vernieuwen en geen nieuwe methodieken of instrumenten moet gebruiken, maar je collega’s moeten hier wel voor open staan! Dit betekent: gezamenlijk beslissen.

Lees verder in het hoofdstuk Bewonersinvloed