Voorbereiden op Nul op de Meter

 

Visie ontwikkelen op Nul op de Meter

Bij renoveren naar Nul op de Meter is het belangrijk goed stil te staan bij de doelen die je als corporatie wilt bereiken met de renovatie en waarom je dat precies wilt. Daarom is het handig om de visie, de missie en de strategie goed te bepalen. We gaan kort in op de visie van een corporatie op de organisatie of specifiek op een wijk en de missie die hiermee samenhangt. Vervolgens gaan we in op welke strategie je kiest om je visie uiting te geven en je missie te laten slagen. >> Lees meer.

Bewonersinvloed

Bewoners zijn de groep die het meeste merken van de renovatie en uiteindelijk ook de vruchten plukken van de renovatie. Daarom is het niet meer dan logisch dat zij goed betrokken worden bij het project. Luister goed naar wat zij te zeggen hebben. Zij kennen het huis en de buurt als geen ander! Hoe beter bewoners meegenomen worden in het gehele proces, hoe hoger de kwaliteit van de plannen en het product (de Nul op de Meter woning) En hoe meer draagvlak er ontstaat voor de renovatie. Zonder een goede samenwerking en enthousiasme van bewoners is een goed lopende renovatie niet te realiseren. >> Lees meer.

De wijk in kaart

Niet iedere wijk is geschikt voor een Nul op de Meter project tijdens de ontwikkelfase waarin we ons nu bevinden. De producten van bouwers om te komen tot betaalbare Nul op de Meter renovaties zijn nog volop in ontwikkeling. Er wordt nog onderzoek gedaan, geëxperimenteerd en doorontwikkeld. Ook doen corporaties nog ervaring op om de snelle manier van renoveren in bewoonde staat, zonder problemen toe te passen. Het is dan ook goed voor te stellen dat bijvoorbeeld een wijk met voornamelijk ouderen, niet direct een geschikte kandidaat is om mee te beginnen. Het kan ook zijn dat er zaken spelen die van invloed zijn op de strategie die je gedurende het project wilt toepassen. Zowel in positieve als negatieve zin. Denk bijvoorbeeld aan enthousiaste ambassadeurs of bewonersinitiatieven waar je op aan kunt sluiten. Maar ook hardnekkige klachten, sociale problematieken of een slechte relatie met bewoners kan van invloed zijn op de strategie. Om uit te zoeken of de voorgenomen wijk geschikt is voor een Nul op de Meter project, start je met een vooronderzoek. >> Lees meer.

Plan van Aanpak

Als de visie, missie en strategie bepaald zijn en je gevoel hebt gekregen bij de wijk en haar bewoners, is het tijd voor de volgende stap: het Plan van Aanpak. Ieder project, iedere bewonersgroep, maar ook iedere organisatie is anders. Een standaard Plan van Aanpak of communicatieplan is daarom moeilijk te omschrijven. Wat we wel kunnen doen, is leren van opgedane ervaringen en ingrediënten en onderwerpen aangeven die van belang zijn. Het schrijven van een Plan van Aanpak hangt nauw samen met het verkrijgen van input en draagvlak, van alle collega’s en externe partners binnen het team dat aan de opgave gaat werken. Ook verdient het aanbeveling om bij het maken van het Plan van Aanpak goed na te denken over de inbreng en invloed die bewoners kunnen en mogen uitoefenen op de plannen. >> Lees meer.

Communicatie- en participatiemiddelen

In dit draaiboek maken we onderscheid tussen communicatie en participatie. Onder communicatie verstaan we informatie overbrengen aan en ontvangen van bewoners. Participatie gaat een stap verder. In het geval van participatie, geef je bewoners de ruimte mee te denken en mee te beslissen over bepaalde onderdelen van de Nul op de Meter renovatie. Per project en per type bewoner kan het sterk verschillen welke middelen het beste aansluiten op de communicatie- en participatiedoelstellingen. >> Lees meer.

Sociaal Plan

Om bewoners duidelijkheid te verschaffen in welke rechten en plichten zij hebben tijdens de renovatie, kan je een Sociaal Plan opstellen. Dit is niet wettelijk verplicht en ook niet aan juridische regels gebonden. We streven er bij een Nul op de Meter project naar dat bewoners tijdens de werkzaamheden in hun woning kunnen blijven. Lukt dit (nog) niet en is er toch een wisselwoning nodig? Dan ben je wel wettelijk verplicht om een verhuiskostenvergoeding te regelen. Dit kan onderdeel zijn van het Sociaal Plan. Daarnaast kun je in het plan tal van andere zaken regelen, zoals: financiële tegemoetkomingen, procedures, participatie van bewoners(organisaties) en afspraken over de leefbaarheid tijdens de renovatie. >> lees meer.

Een bouwer of product selecteren

Het kan per project verschillen wanneer de bouwer betrokken wordt bij de Nul op de Meter renovatie. Misschien wil je voordat je met bewoners in gesprek gaat, al duidelijkheid hebben over welke bouwer de renovatie gaat uitvoeren. Het kan ook zijn dat je een aantal bouwers selecteert en gezamenlijk met bewoners kijkt welke bouwer het beste past bij het project. De vraag hier is: Hebben bewoners invloed op de keuze van de bouwer en/of het product? En op welke manier ga je dat vormgeven? >> Lees meer.